Shareholder Services

In China

Goxus Inc.

Jiacheng Wang

Tel: +86-156-1111-5801

Email: info@goxus.com.cn


In the United States

Tony Tian, CFA

Weitian Group LLC

Email: ttian@weitianco.com

Phone: +1-732-910-9692